Header Ads

[GAME][PC] Alone in the dark illumination

โหลดเกมส์ Alone in the dark illumination

โหลดเกมส์ Alone in the dark illumination

Alone in the dark illumination ผจญภัยในเมืองร้างแห่งหนึ่ง ณ Lorwich รัฐ Virginia บริเวณทางใต้ของประเทศอเมริกา 
เมืองดังกล่าวเดิมขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่ล้มรอบไปด้วยเหมืองแร่ แต่แล้วเกิดอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ ทำให้ผู้คนต้องอพยพเป็นการเร่งด่วน เมื่อหลังเหตุการณ์สิ้นสุดลง เมืองนี้มีความเสียหายอย่าง
หนักและถูกปล่อยทิ้งจนโลกลืม ทว่า ภายในเมืองนี้กลับมีสิ่งลึกลับมากมายที่ต้องค้นหา แถมมีสัตว์
ประหลาดที่คอยแอบแฝงตามมุมมืดและท่ามกลางหมอกที่ปกคลุมอย่างหนา เต็มไปด้วยภัยอันตราย
ทุกย่างก้าว ภายในเกมส์ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นสายอาชีพที่มีอยู่ 4 อาชีพได้แก่ Hunter,Witch,
Priest และ Engineer มีความสามารถพิเศษและมีอาวุธประจำตัวที่แตกต่างกันออกไป ผู้เล่น
สามารถผจญภัยแบบเดี่ยวๆหรือระหว่างผู้เล่นด้วยกันแบบ Co-Op

Alone in the dark illumination Download

ไม่มีความคิดเห็น